Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Category Blog Mãcelul posturilor
Mãcelul posturilor

 

 

  La Primãria Fãgãraş vor fi cel mult 240 de posturi şi minim 171, iar la cea din Victoria maxim 74    La unele primãrii din comunele fãgãrãşene se vor desfiinţa cîte 2-3 posturi, iar la altele se mai pot face angajãri    Cele mai afectate servicii din administraţiile publice locale vor fi cele de Evidenţã a Persoanei şi Poliţiile Comunitare    Primãriile vor fi taxate pentru cã nu au atras fonduri europene

     Angajaţii din administraţiile publice locale trec prin calvarul disponibilizãrilor. Pînã cel tîrziu la începutul lunii august ei vor afla dacã vor fi şomeri sau dacã mai lucreazã în primãrii. Decizia se aflã în mîna primarilor şi a consiliilor locale, care vor stabili organigramele din administraţiile publice locale. Sãptãmîna trecutã a fost publicatã în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţã nr. 63 care impune reglementãrile Guvernului în ceea ce priveşte numãrul posturilor din primãrii. Prin actul normativ se vor reduce cheltuielile salariale suportate de la bugetul local al Fãgãraşului, care pînã acum erau de 80%. Recentele prevederi nu se referã însã la Învãţãmînt, Sãnãtate şi Asistenţã Socialã, posturile din aceste domenii fiind reglementate prin legi speciale.Funcţionari publici mai puţini
 

     Conform OUG 63/2010, numãrul posturilor aprobate pentru primãriile din comune, oraşe şi municipii se raporteazã la numãrul de locuitori al unitãţilor administrativ teritoriale.
     În cazul comunelor cu pînã la 1500 locuitori sînt admise minim 10 posturi în primãrie. Existã şi un numãr mediu calculat prin OUG respectiv 14 posturi. Pentru comunele cu o populaţie cifratã între 1501 şi 3000 de locuitori, minimul de posturi este 17, iar cel mediu este de 19 posturi. Comunele cu peste 3001 locuitori au dreptul sã aibã minim 22 de posturi în primãrie şi o cifrã medie de 25 de posturi. Comunele din Ţara Fãgãraşului se încadreazã în categoriile cuprinse între 1500 şi 5000 de locuitori. În cazul oraşelor, Victoria şi Rupea, numãrul minim de posturi din primãrie este de 53 de posturi, iar cel mediu de 63 de posturi. Atît Victoria cît şi Rupea se încadreazã în categoria oraşelor cu o populaţie cuprinsã între 5001 şi 10.000. Oraşul Victoria are, conform datelor existente la Oficiul Judeţean de Statisticã, 8743 locuitori. Municipiul Fãgãraş are 38.020 de locuitori, conform aceleeaşi surse. Prin OUG 63, la Fãgãraş numãrul minim de posturi admis în administraţia publicã localã este 171, iar numãrul mediu al posturilor este 202.

Alte organigrame
 

     Actul normativ limiteazã cheltuielile bugetare privind salariile angajaţilor din administraţiile publice locale. În termen de 5 zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial, Prefectura Braşov avea obligaţia sã emitã un punct de vedere asupra numãrului de posturi admise în primãriile de comune, oraşe, municipii din judeţ, dupã care primãriile sã stabileascã organigramele şi sã le supunã aprobãrii consiliilor locale. Termenul maxim pentru aceastã procedurã este de 40 de zile. Acest lucru înseamnã cã la începutul lunii august a.c. cel tîrziu, primãriile trebuie sã funcţioneze dupã noile organigrame. Deşi la începutul acestui an, fiecare administraţie publicã localã a stabilit organigrama aferentã anului în curs, aceasta trebuie sã fie modificatã în concordanţã cu prevederile OUG 63/2010.

Este loc de interpretare
 

     Actul normativ prevede o bazã de calcul, destul de stufoasã şi care lasã loc de interpretare, în privinţa numãrului maxim de posturi pentru o primãrie. Dacã în cazul numãrului minim de posturi, ordonanţa este precisã, ca de altfel şi în cazul numãrului mediu de posturi, pentru numãrul maxim, aceasta impune o procedurã de calcul. Urmînd acest mod de calcul, primarii care vor sã aibã mai mulţi funcţionari publici plãtiţi de la buget, pot uza de artificii care sã le aducã avantaje în acest sens. Primarii ca o ordonatori de credite, se pot folosi de numãrul de locuitori şi de modul de calcul al coeficientului stabilit de ordonanţã. Deşi OUG 63 specificã expres cã numãrul de locuitori trebuie sã fie stabilit la 31 decembrie din anul anterior emiterii ordonanţei, respectiv 2009, primarii vor folosi sursele care îi avantajeazã. Primarii se folosesc însã de datele obţinute la ultimul recensãmînt ofical, respectiv cel din 2002 sau de datele existente la Evidenţa Persoanei, pe cînd Prefectura va ţine cont de informaţiile furnizate în acest sens de Oficiul Judeţean de Statisticã.

Coeficientul departajãrilor, avantajul primarilor
 

     Conform ordonanţei, numãrul maxim de posturi din primãrii şi servicii subordonate se calculeazã folosindu-se un coeficient obţinut din raportul dintre numãrul de locuitori şi numãrul mediu de locuitori stipulat în ordonanţã. Acest numãr mediu de locuitori este impus diferenţiat prin OUG 63 în cazul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. Vom exemplifica doar cazurile comunelor, oraşelor şi municipiilor existente în Ţara Fãgãraşului. Pentru Fãgãraş acest numãr este 31.746 locuitori, pentru Victoria 7.368 locuitori, pentru comunele sub 1500 locuitori, media este 1181, pentru cele peste 1500, media este de 2.265, iar pentru comunele peste 3000 de locuitori şi sub 5000, media este de 3813. Prin urmare, municipiul Fãgãraş va avea coeficientul de 1,19 şi s-a obţinut din raportul dintre numãrul de locuitori la 31.12.2009, respectiv 38020 şi numãrul mediu stipulat în OUG, respectiv 31.746. La Victoria acest coeficient este de 1,18, numãrul locuitorilor la 31.12.2009 fiind de 8743 şi numãrul mediu impus de ordonanţã, de 7368.

Disponibilizãri la Primãria Fãgãraş
 

     Conform OUG 63/2010, Primãria Fãgãraş va avea un numãr minim de angajaţi de 171, iar numãrul mediu de 202. Aici intrã aparatul propriu al primarului, Casa de Culturã, Biblioteca, Muzeul, Gospodãrirea Comunalã, Piaţa Agroalimentarã. Nu intrã în aceastã categorie Poliţia Comunitarã, Evidenţa Persoanei şi Asistenţa Socialã. În prezent, Primãria Fãgãraş are în Aparatul propriu al primarului 75 de funcţionari,. la Gospodãrirea Comunalã 89, la Casa de Culturã 8, la Muzeu 16, la Bibliotecã 4 şi la Piaţã 18, adunînd un total de 210 persoane. Prin actul normativ, sînt admise minim 171 posturi, mediu 202 posturi şi maxim 240. Acest numãr maxim de angajaţi s-a obţinut calculînd produsul dintre coefientul mai sus amintit, 1,19, şi numãrul mediu de posturi, 202. Drept urmare în Primãria Fãgãraş şi serviciile propri pot fi angajate minim 171 de persoane şi maxim 240. Primarul şi CL au puterea însã sã decidã cîte persoane pot rãmîne încadrate în primãrie. Pentru celelalte servicii, numãrul de angajaţi se calculeazã în mod diferit conform aceleeaşi ordonanţe. Pentru Serviciul de Evidenţã a Persoanei unde intrã starea civilã şi evidenţa persoanei, numãrul de posturi impuse de actul normativ este 6. Ordonanţa impune un post la fiecare 6500 de locuitori. În prezent acest serviciu are 10 posturi din care unul a fost vacandat prin pensionare. Acest lucru înseamnã cã patru posturi vor fi desfiinţate. La Poliţia Comunitarã, actul normativ impune un post la fiecare o mie de locuitori. Astfel, la Fãgãraş vor fi maxim 38 de angajaţi la Poliţia Comunitarã. În prezent, la acest servicu lucreazã 81 de persoane. Un capitol distinct în OUG 63 se referã la serviciul de integrare europeanã. Numãrul posturilor trebuie sincronizat cu valoarea în euro a proiectelor finanţate din fonduri europene şi care sînt în derulare. Primãria Fãgãraş nu a încheiat niciun contract finanţat din fonduri structurale. Prin urmare, la acest serviciu nu va fi aprobat niciun post. În prezent, la Biroul de achiziţii şi proiecte aşa cum este el constituit la Primãria Fãgãraş sînt cinci posturi, care conform prevederilor OUG trebuie desfiinţate. „Dacã nu existã niciun contract semnat pentru proiecte europene, nu se admit posturi. În cazul în care se semneazã astfel de contracte finanţate din bani europeni, primãria în cauzã poate solicita posturi pentru aceste birouri sau servicii“ a spus putãtorul de cuvînt al Prefecturii Braşov, Mihaela Morgovan. În cazul Serviciului de Asistenţã Socialã, numãrul de posturi se calculeazã în funcţie de numãrul de asistenţi personali.

Primãria Victoria mai poate angaja
 

     La Primãria Victoria numãrul minim de angajaţi raportat la populaţia oraşului este de 53, iar cel mediu prevãzut în OUG este de 63. Numãrul maxim acceptat va fi de 74 şi se obţine folosind coeficientul de 1,18 (s-a calculat împãrţind nr. locuitorilor 8.743 la nr. mediu stabilit în ordonanţã, 7368) şi numãrul mediu de posturi, 63. În prezent în Primãria Victoria sînt angajate în aparatul pripriu al primarului 38 de persoane, la salubritate 18 persoane şi la Casa de Culturã 3 persoane, totalizînd 59 de posturi. În cazul Serviciului de Evidenţã a Persoanei, la Victoria va fi admis un singur post calculat la numãrul de locuitori existent în evidenţele OJS Braşov, respectiv 8743. La fiecare 6500 locuitori se admite un post la acest serviciu. Primarul oraşului Gheorghe Cristian susţine cã va contesta numãrul de locuitori dat de OJS întrucît la Evidenţa Persoanei Victoria numãrul locuitorilor este 10.200. Dacã acest lucru va fi acceptat de Prefectura Braşov, numãrul posturilor va fi mai mare. La Serviciul de Evidenţa Persoanei vor fi douã posturi. În prezent la acest serviciu sînt patru posturi, trei la Evidenţã şi unul la Stare Civilã. La Victoria nu existã Poliţie Comunitarã, dar funcţioneazã un serviciu al gardienilor publici. Conform ordonanţei, aici ar trebui sã existe 9 posturi, iar în prezent sînt cinci. Dacã numãrul de locuitori acceptat va fi 10200, numãrul gardienilor va fi de 10, unul la fiecare o mie de locuitori.

Comunele mai pot angaja
 

     În cazul comunelor din Ţara Fãgãraşului numãrul posturilor impuse de OUG 63 este dat de populaţia existentã. Astfel, la o populaţie sub 1500 de locuitori numãrul minim de posturi este 10, iar cel mediu 14. Este cazul Primãriei Drãguş unde sînt încadrate în prezent 8 persoane. La comunele cu peste 1500 de locuitoi şi cel mult 3000, numãrul minim de angajaţi este 17, iar cel mediu 19. Este cazul primãriilor din comunele Comãna, Ticuş, Şoarş, Sâmbãta, Hârseni, Pãrãu, Viştea, Lisa, Ucea, Beclean. În cazul comunelor cu peste 3000 de locuitori, dar pînã la 5000, numãrul minim de posturi este de 22, iar cel mediu este 25. Se încadreazã la aceastã categorie comunele Voila, Mândra, Recea, Şercaia şi Şinca Veche. Numãrul maxim de posturi se calculeazã folosind coeficientul dat de actul normativ ca fiind raportul dintre numãrul de locuitori şi numãrul mediu stabilit prin OUG şi numãrul mediu de posturi. Astfel numãrul maxim de posturi va fi: la Comãna 23 posturi, la Şoarş 18, la Sâmbãta 13, la Şercaia 20, la Hârseni 19, la Pãrãu 18, la Viştea 18, la Lisa 14, la Voila 21, la Drãguş 14, la Mândra 18, la Recea 20, la Beclean 19, la Ucea 19, la Şinca Veche 23. Primãriile care depãşesc şi numãrul maxim de posturi prevãzut de ordonanţã sînt Lisa, Beclean, Ucea, cele care au numãrul maxim de posturi sînt Viştea, iar care sînt sub numãrul minim de posturi impuse sînt: Şorş, Şercaia, Hîrseni, Pãrãu, Voila, Drãguş, Mândra, Şinca Veche. (M.F.)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Art Festin Făgăraș

În ediţia tipărită

,,Am ajuns să fim condusi de golani care aprobă legi doar în favoarea lor”

 

     Modificarea Codului Administrativ de către parlamentarii PSD-ALDE a mai creat un mod de a fi recompensaţi susţinătorii politicienilor. Pensii speciale pentru aleşii locali care să le completeze pensiile de vechime. Sînt bani care golesc bugetul ţării, aşa cum o fac şi alte categorii privilegiate de pensionari. Dacă un angajat a muncit zeci de ani în cîmpul muncii cotizînd lunar pentru a avea o pensie la bătrîneţe, acesta încasează pensie din care abia îşi duce zilele. În schimb un pensionar ,,special” este lovit cu pensie de mii de euro în condiţiile în care n-a cotizat niciun leu pentru pensie. Făgărăşenii spun că nu există echitate între pensionari, iar legile adoptate de parlamentari în ultima vreme sînt lipsite de bun simţ. Făgărăşenii mai spun că aleşii locali nu merită pensii speciale pentru că şi-au făcut doar datoria, iar în cele mai multe cazuri nici pe aceasta. Monitorul de Făgăraş a stat de vorbă cu cetăţenii în privinţa modificării Codului Administrativ de către parlamentarii Puterii, act normativ ce a fost votat deja în Senat. O parte din opiniile lor sînt prezentate în materialul următor. (continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 662 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

1.JPG

Cartea

FaceBook

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 764
Număr afişări conţinut : 4209368

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare