Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Ştirile locale Învierea
Învierea

 

     ,,Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le“ (Troparul Învierii)

Piatra de la uşa mormîntului

     ,,Oare cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormîntului?“ vorbeau între ele Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea? Au cumpărat miresme ca să ungă trupul Învăţătorului lor, aşa cum era obiceiul. S-au dus repede la mormînt, în prima zi a săptămînii, pe cînd răsărea soarele. Şi-au ridicat însă ochii şi au văzut că piatra era răsturnată deja. Era mare şi aveau nevoie de ajutor. Evreii erau înmormîntaţi în grote pe atunci, iar la capătul lor era pusă o piatră. Peştera Naşterii şi peştera Învierii, toate au aceeaşi legătură. Au intrat în mormînt şi au văzut un tînăr care strălucea, era îmbrăcat în veşmîntul aleşilor. ,,Îl căutaţi pe nazarinean? Nu este aici. A înviat cel răstignit. Iată locul unde l-au pus“. Şi nu erau acolo decît giulgiurile răposatului.

 Femeile erau cuprinse de spaimă. Maria din Magdala ştia însă că Rabuni era un om special, mai ales că a vindecat-o. Maria Magdalena a fugit şi le-a spus tuturor, dar niciunul nu credea. Era o taină mare şi pentru a crede aveai nevoie de o credinţă care să mute munţii. Îşi aducea aminte de toate învăţăturile Sale, de bunătatea Lui, de acei ochi albaştri şi pătrunzători, precum ai cerului. ,,Aduceţi-vă aminte cum a vorbit, pe cînd încă era în Galileea. A spus că Fiul Omului trebuie să fie dat în mîinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze“ a spus acel tănăr ivit de niciunde, Mihail, conducătorul oştilor cereşti. ,, Şi Petru, sculîndu-se, a alergat la mormînt şi, plecîndu-se, a văzut giulgiurile singure zăcînd. Şi a plecat, mirîndu-se în sine de ceea ce se întîmplase“ spune Cartea.

Emausul
 

     Era spre seară, Cleopa cu tovarăşul său mergeau spre Emaus. Făceau parte din ceata celor şaptezeci. Îngînduraţi, trişti, păşeau agale cînd soarele apunea după dealuri. Un tînăr misterios s-a apropiat de ei. ,,Ce sînt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul vostru?“ le-a spus El. ,,Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întîmplat în zilele acestea?“ a spus Cleopa. Tînărul: ,,Care?“ ,,Cele despre Iisus Nazarineanul, care era prooroc puternic în faptă şi în cuvînt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor. Cum l-au osîndit la moarte şi L-au răstignit arhiereii şi mai-marii noştri. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi cu toate acestea, astăzi este a treia zi cînd s-au petrecut acestea“ a răspuns Cleopa. Şi I-au povestit deaspre nişte femei care au văzut arătări de îngeri cînd s-au dus la mormînt şi piatra răsturnată. ,,O, nepricepuţilor şi zăbavnicilor cu inima! Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?“ !“ a spus tînărul. Şi le-a tîlcuit toate proorociile începînd de la Moise şi de la ceilalţi prooroci. S-au apropiat de Emaus dar El se făcea că merge mai departe. Cleopa l-a rugat atunci: ,,Rămîi cu noi, că este spre seară şi s-a plecat ziua“. Au început să mănînce şi El a pus mîna pe pîine. S-au cutremurat amîndoi cînd a frînt pîinea şi le-a dat-o. Apoi s-a făcut nevăzut. Li s-au deschis ochii minţii atunci şi au cunoscut că este Domnul înviat din morţi. S-au întors apoi la Ierusalim şi i-au găsit pe ceilalţi ucenici ai Domnului care spuneau că a înviat din morţi şi s-a arătat lui Simon Petru. Şi au mărturisit şi ei cum li s-a arătat Iisus pe cale, dar L-au cunoscut numai cînd a frînt pîinile.

Pace vouă!

 

 

 

     Deodată încăperea s-a umplut de lumină. ,,Pace vouă!“ a răsunat dintr-un glas precum cristalul. ,,De ce sînteţi tulburaţi şi pentru ce se rirică astfel de gînduri în inima voastră?“ a spus Domnul. Le cunoştea toate fricile şi temerile, vedea prin ei. Aşa a fost de cînd i-a chemat să-i facă pescari de oameni. Credeau şi nu credeau totodată. Erau bucuroşi şi se minunau, dar în inima lor mai era încă frica. ,,Aveţi aici ceva de mîncare?“ i-a întrebat El? I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere, iar El a mîncat în faţa lor. ,,Acestea sînt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi“ le-a spus El. Atunci ochiul minţii lor s-a deschis şi L-au văzut pe Împăratul Cerului. Le-a adus pacea în sufletele răscolite de spaimă şi le-a spus că toate acestea trebuiau să se întîmple.

Nişte pescari şi un Împărat
 

     Simon Petru era împreună cu Toma, la Marea Tiberiadei. Natanael, cel din Cana Galileii şi fiii lui Zevedeu erau împreună cu ei. ,,Mă duc să prind peşte“ a spus Petru. ,,Mergem şi noi cu tine“ au spus ei. Cînd s-a întors au găsit un om care stătea lîngă foc. ,,Copiilor, nu aveţi ceva de mîncare?“ i-a întrebat El. Ei au răspuns- ,,Nu“. ,,Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corabiei şi veţi găsi mult peşte“ le-a poruncit străinul. L-au ascultat, iar plasa s-a umplut de peşte şi de-abia au reuşit să o tragă la mal. ,,Este Domnul!“ a exclamat Ioan, ucenicul cel iubit. Petru a sărit dergrabă în apă şi a pornit înot spre mal. Cînd au ajuns şi ceilalţi la ţărm au găsit jar făcut, peşte pus deasupra şi pîine. ,,Veniţi să mîncaţi cu mine“ le-a spus El, dar ei nu îndrăzneau să-L întrebe cine este. Ştiau că este Iisus. ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?“ l-a întrebat El. ,,Da, Doamne, tu ştii că te iubesc“. Atunci i-a zis: ,,Paşte mieluşeii Mei!“ L-a mai înrebat o dată, dar Petru i-a spus: ,,Da, Doamne“. Iisus s-a uitat în ochii lui şi i-a spus- ,,Păstoreşte oile mele!“. L-a mai întrebat şi a treia oară: ,,Mă iubeşti?“. Iar Petru s-a întristat şi I-a spus: ,,Tu ştii că te iubesc!“. Atunci i-a zis: ,,Paşte oile mele“. ,,Adevărat îţi grăiesc ţie: Cînd erai mai tînăr, te încingeai singur şi umblai pe unde voiai; dar cînd vei îmbătrîni, vei întinde mîinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu voieşti“. I-a prevestit moartea, pe o cruce, cu capul în jos. Atunci Petru l-a văzut pe Ioan şi a zis către Domnul: ,,Doamne, dar cu acesta ce se va întîmpla?“. Iisus s-a întors către el şi i-a grăit: ,,Dacă voiesc ca acesta să rămînă pînă voi veni, ce ai tu?“. ,,De aceea- spune Cartea- a ieşit cuvîntul acesta între fraţi, că ucenicul acela nu va muri: dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci: Dacă voiesc ca acesta să rămînă pînă voi veni, ce ai tu?“ Era Ioan, cel exilat de către Domiţian în Patmos, unde a scris apocalipsa istoriei omenirii. L-au băgat romanii în ulei fiert, dar el nu a păţit nimic. ,,Acesta este ucenicul care mărturiseşte despre acestea şi care a scris acestea, şi ştim că mărturia lui e adevărată“ a scris el. Pescăruşii zburau deasupra lor, soarele şi-a arătat zîmbetul în văzduh, iar razele au înseninat toată priveliştea. Şi a început să le vorbească lucruri minunate, nemaiauzite şi nemaiîntîlnite. Multe, multe lucruri le-a spus împăratul, dar nu încap toate în cărţi.

Betania
 

     La trei kilometri de Ierusalim era un sat, îi spunea Betania, pe drumul către Ierihon. Acolo unde Domnul l-a sculat pe Lazăr din morţi. Azaryeh îi spun acum palestinienii. Aici l-a uns Maria, sora lui Lazăr, pe Mîntuitorul. Tot acolo boteza şi Ioan, vărul său- ,,dincolo de Iordan“. Acolo au văzut ei ultima minune a sa. ,,Şi pe cînd îi binecuvînta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinîndu-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie“ spune Scriptura. ,,Şi erau în toată vremea în templu, lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu. Amin“ mai spune Cartea Vieţii. Betania! Locul izbăvirii şi al Înălţării. Toată viaţa noastră trebuie să privim într-acolo.

Învăţaţi toate neamurile!
 

     Maria Magdalena le-a spus vestea izbăvirii. Ei s-au bucurat, dar n-au ştiut ce să creadă. Dar El li s-a arătat în mai multe chipuri lor. I-a mustrat pentru necredinţa lor căci n-au crezut pe cei care L-au văzut înviat. ,,Mergeţi în toată lumea şi spuneţi Vestea la toată făptura!“ le-a poruncit El. ,,Cel care va crede şi se va boteza se va mîntui; iar cel ce nu va crede se va osîndi“ a spus Domnul. Le-a mai spus că vor lua şerpi în mînă şi nu vor păţi nimic, că vor izgoni demoni, nici otravă dacă ar bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mîinile şi îi vor vindeca. Şi le-a mai dat o poruncă. ,,Drept aceea, mergînd învăţaţi toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Învăţîndu-le să păzească toate cîte v-am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sînt în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin“

Praznicul împărătesc
 

     Paştele, marea trecere peste rîul Styxului, izbăvirea noastră, a tuturor! Ziua izbăvirii pregătită încă dinaintea facerii pămîntului. O poveste spune că, atunci cînd Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a pus pe îngeri să se închine înaintea lui. Doar unul nu a vrut, şi s-a răzvrătit împreună cu o treime dintre ei. Au fost alungaţi pe pămînt, unde este marea luptă, Armaghedonul. Aici au venit magii din ţinuturile Arabiei călătorind după stea. Aici Dumnezeu a luat chip de om şi a sălăşluit printre muritori. Lutul a devenit cer, iar pămîntul a luat chipul nemuririi. Hristos a Înviat! (Ştefan BOTORAN)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anunt mediu Salco Serv

 

     SC SALCO SERV SA Fagaras, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatea de colectare ,transport si depozitare a deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special,desfasurata in comuna Sinca cu satele apartinatoare:Sinca, Valcea, Ohaba,Persani,Sercaita, Bucium; pentru deschiderea unui centru de colectare deseuri nepericuloase (hartie si carton, PET, sticla, metal si ambalaje din lemn); pentru activitatea de colectare deseuri periculoase (DEEE-uri) si pentru activitatea de demontarea si dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;pentru amplasare statie mobila de carburanti(motorina),activitati desfasurate in incinta societatii SC SALCO SERV SA.
     Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, pe toata perioada derularii procedurii.

BUSINESS CHALLENGE - FOR ENTREPRENEURS ONLY?

În ediţia tipărită

Tinerii făgărăseni nu cunosc însemnele nationale

 

     Însemnele sau simbolurile naţionale, aşa cum arată art. 12 din Constituţia României sînt:
Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
Imnul naţional al României este ,,Deşteaptă-te române”.
Stema ţării şi sigiliul statului sînt stabilite prin legi organice
     Pentru tinerii făgărăşeni, însemnele naţionale reprezintă o întrebare grea la care prea puţini au putut răspunde. În schimb făgărăşenii trecuţi de prima tinereţe sau persoanele vîrstnice se mîndresc cu simbolurile naţionale şi le cunosc semnificaţia.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 957 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

9.JPG

Cartea

Informatii utile

FaceBook

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 775
Număr afişări conţinut : 4318384

Horoscop zilnicZiare