Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home
Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil Email
Luni, 06 Noiembrie 2017 20:22

 

     ,,Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeştii slave, povăţuitorii oamenilor şi căpeteniile îngerilor cele de folos cereţi nouă şi mare milă, ca nişte Mai-mari Voievozi ai celor fără de trup“. (Troparul Sărbătorii)

Miercuri, 8 Noiembrie a.c. îi prăznuim pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi, împreună cu ei, toate puterile cereşti.

Prietenul nevăzut
 

     Încă de cînd ne naştem sîntem înconjuraţi de taine, adevărul este cum spune marele medic neurolog şi om de ştiinţă Constantin Dulcan, dincolo de noi. Lumea nevăzută este tot atît de reală ca şi cea în care ne trăim deocamdată existenţa dar are o altă palpabilitate, fină, eterică. Putem spune că această lume, care a fost creată de Dumnezeu înaintea celei pămînteşti, nu este percepută simţurilor noastre dar, totuşi, este palpabilă indirect prin lucrurile care se întîmplă în jurul nostru. Lupta dintre bine şi rău ne conduce întreaga viaţă dar liberul arbitru este cel mai mare dar al lui Dumnezeu.

 ,,Dumnezeu a creat universul împins de iubire. A voit să intre în comuniune personală cu creaturile sale. Dar dacă nu ar exista decît oamenii, care, în cea mai mare parte, sînt surzi, indiferenţi şi, adesea, rebeli faţă de iubirea care le vorbeşte, noi am fi tentaţi să spunem: ,,Doamne, te-ai înşelat, pentru că foarte puţini sînt cei care se ridică spre a te urma“. Dacă, dimpotrivă, există îngerii, se dă permanent un răspuns mai prompt la această chemare a unui Dumnezeu-iubire. Şi acest lucru mulţumeşte inimile noastre de credincioşi“ spune filosoful H. Bergson. ,,Trebuie să vă spun, de la bun început, că n-am văzut niciodată îngeri. Sau că nu-mi amintesc să fi văzut. Nu fac parte dintre cei care se pot lăuda cu experienţe directe, n-am organ pentru ,,fenomene“. Piaţa e plină însă de cărţi pe această temă şi ele se vînd bine tocmai pentru că autorii lor pretind a consemna întîlniri cu fiinţe angelice. De aşa ceva n-am avut parte şi nu ştiu dacă este bine sau rău. Fapt e că ceva din alcătuirea mea, un soi de opacitate, poate un exces al corporalităţii, nu lasă loc de manifestare suprasensibilului, paranormalului şi altor asemenea experienţe, pasionante probabil, dar la care, repet, eu personal nu am avut acces. Cu toate acestea, găsesc că problema îngerilor este interesantă şi teologic, şi filosofic, şi existenţial, ba mai mult, că şi fără suportul contactelor nemijlocite, fără vedenii, trăiri-limită şi întîmplări neobişnuite poţi sfîrşi prin a înţelege că îngerii există“ spune Andrei Pleşu. John Wright aduce şi el pe tapet această realitate: ,,Din grădina Edenului pînă în grădina Măslinilor şi grădina lui Iosif din Arimateea, în care a înviat Iisus, Scriptura descrie neîncetat rolul pe care l-au avut îngerii în istoria sacră. În viaţa lui Hristos ca şi în aceea ce el ne-a învăţat şi a făcut, îngerii sînt prezenţi de la Buna-Vestire şi de la naşterea sa pînă la patima şi Învierea sa“. Avem un prieten necunoscut care ne călăuzeşte în timpul vieţii. Este îngerul nostru bun, pe care ni l-a dat Dumnezeu încă de cînd deschidem ochii pe acest pămînt. Depinde de libertatea noastră dacă ascultăm şi urmăm sfaturile pe care ni le şopteşte la ureche sau nu. Dumnezeu este plin de iubire, nu dă cu parul şi nu trăzneşte, aşa cum susţin cei care preferă o credinţă ,,magică“ şi plină de superstiţii. Noi, prin faptele noastre, creem de aici, de pe pămînt, raiul şi iadul. Noi înşişi ne sîntem rai sau iad. Îngerul este prietenul nostru nevăzut.

Îngerii, o realitate universală
,,Îngerii nu sînt monopolul creştinismului; am putea spune că ei ţin de tradiţia religioasă a întregii omeniri. În civilizaţiile şi religiile popoarelor primitive, îndărătul oricărui fenomen, îndărătul anumitor ape, munţi, locuri, animale, arbori, există un spirit, un înger, bun sau rău, în funcţie de efectele provocate. La vechii egipteni, îngerii, spirite inferioare, formau curtea cerească a divinităţilor superioare. Aceeaşi concepţie o găsim la religiile Mesopotamiei şi Persiei. De asemenea, cultul îngerilor, sau al geniilor tutelare ale naturii, cum se numea, era foarte puternic la greci şi romani. Fiecare dintre ei avea o misiune de îndeplinit: unii se ocupau de buna funcţionare a morilor, alţii asistau animalele la naştere, alţii, răutăcioşi, aveau misiunea de a sparge tacîmuri, alţii de a-i face pe oameni să se îmbolnăvească de febră. La Roma, îngerii numiţi ,,lari“ erau bodyguarzi, apărau căminul. La greci, Hermes avea aripi la sandale şi zbura imediat unde era trimis cu vreun mesaj. La arabi, fiecare muritor are doi îngeri păzitori ziua şi doi noaptea. Momentul cel mai periculos pentru om, în concepţia islamică, este la miezul nopţii cînd ,,se schimbă garda“. Aristotel, filosoful, considera că există ,,mai presus de cer fiinţe nesupuse schimbărilor, nici pasiunilor, care trăiesc veşnic cea mai bună viaţă posibilă“. Fiecare face să se mişte aştrii unui cer (existau şapte ceruri în total), fiind mijlocitori inteligenţi între Motorul nemişcat (Dumnezeu) şi om. Aşa explică Aristotel mişcarea universală. Cultura greacă privea lumea materială cu un anumit dispreţ în ce priveşte transcendenţa infinită a divinităţii. Cum e posibil să se stabilească un contact între Dumnezeu şi lume? Răspunsul sînt îngerii care servesc drept intermediari. Cum se explică credinţa universală în aceste fiinţe inferioare divinităţii, dar superioare omului? Se vorbeşte despre o revelaţie primară pe care a făcut-o Dumnezeu la început, cînd l-a creat pe om; revelaţie care s-ar fi transmis din generaţie în generaţie chiar în afara poporului evreu“ ne explică părintele Claudiu Dumea în lucrarea ,,Îngeri şi diavoli“.

Mesagerii lui Dumnezeu
,,Numim aceste fiinţe ,,îngeri“ pornind de la modul în care oamenii au luat contact cu ele. În general vorbind, numele exprimă într-un anumit fel modul de a fi şi de a acţiona al unei persoane. ,,Înger“ vine de la ,,angelos“, care înseamnă în greacă vestitor. Iar omul a cunoscut aceste fiinţe în calitatea lor de vestitori ai mesajului lui Dumnezeu. Despre lumea îngerilor ştim puţine lucruri, doar pe acelea constatate din arătările lor, iar ei s-au arătat numai cînd au avut de împlinit un mesaj din partea lui Dumnezeu. În ceea ce priveşte firea lor, ştim că sînt fiinţe personale, netrupeşti, dar nu infinite, atotputernice şi atotprezente, precum este Dumnezeu“ scrie preotul Vasile Răducă în ,,Ghidul creştinului ortodox de azi“. ,,Sînt mai presus de noi, pentru că sînt necorporali şi liberi de orice patimă trupească; cu toate acestea nu sînt impasibili, căci numai Dumnezeirea este impasibilă. Iau forma pe care le-a poruncit-o Stăpînul Dumnezeu şi astfel se arată oamenilor şi le revelează tainele dumnezeeşti“ spune Sfîntul Ioan Damaschin în ,,Dogmatica“.

Clasificarea îngerilor
,,Preasfîntul, şi preasfinţitul, şi marele teolog Dionisie Areopagitul spune că teologia, adică Sfînta Scriptură, ne indică nouă cete îngereşti. Dumnezeiescul învăţător le împarte pe acestea în trei cete de cîte trei. El spune că cea dintîi creată este aceea care se află totdeauna lîngă Dumnezeu şi, potrivit predaniei, este unită de aproape şi nemijlocit cu Dumnezeu. Aceasta este ceata Serafimilor cu şase aripi, a Heruvimilor cu mulţi ochi şi a Tronurilor celor preasfinte. A doua ceată este ceata Domniilor, a Puterilor şi a Stăpîniilor. A treia ceată este şi cea din urmă, a Începătoriilor, a Arhanghelilor şi a Îngerilor“. (Ioan Damaschin, Dogmatica)

Dracii
Sînt îngerii căzuţi prin neascultare, din cauza mîndriei şi a orgoliului. Apocalipsa (12,7) menţionează un război în cer între îngerii care l-au urmat pe Lucifer şi cei care au ales să rămînă statorniciţi în bine, conduşi de Mihail. ,,La început toţi îngerii au fost buni, creaţi spre a se bucura de comuniunea cu Dumnezeu. Dar o parte din ei au păcătuit faţă de Dumnezeu, din mîndrie şi prin revoltă. Au păcătuit în mod conştient, premeditat şi liber, de aceea căderea lor în rău a fost definitivă. Pentru că păcatul lor s-a produs fără intervenţie din afară, ci din interiorul lor, ei sînt socotiţi inventatorii răului, sînt răul personificat, împietriţi în această stare. Fiinţele spirituale căzute nu sînt numite îngeri- pentru că nu sînt vestitorii nimănui, cu atît mai puţin ai lui Dumnezeu-, ci demoni, diavoli, satane etc. Încercările lor de înfăţişare trupească, nefiind acte voite de Dumnezeu, au fost de fiecare dată monstruoase, apărînd ca atare în reprezentările artiştilor plastici“. (Vasile Răducă, Ghidul creştinului ortodox)

Mihail
Este luptătorul prin excelenţă iar, în iconografie, este reprezentat cu o sabie de foc în mînă. ,,Domn al puterii, Arhanghelul Mihail este zugrăvit cu sabia dreptăţii şi a puterii în mînă, pe una din uşile laterale (de obicei cea din stînga uşilor împărăteşti) ale Sfîntului Altar, în toate Bisericile ortodoxe“ (Aurelia Bălan Mihailovici, Dicţionar Onomastic Creştin). Sfînta Scriptură redă lupta ce s-a dat între Mihail, sprijinit de îngerii săi, şi Lucifer sau Diavolul: ,,Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul, şi îngerii lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care se cheamă diavol şi Satana, cel ce înşală toată lumea, şi aruncat a fost pe pămînt, şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. Şi am auzit glas mare în cer, zicînd: Acum s-a făcut mîntuirea şi puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpînirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pîrîşul fraţilor noştri, cel ce îi pîra pe ei înaintea Dumnezeului nostru ziua şi noaptea“ (Apocalipsa 12, 7-10).

Gavriil binevestitorul
Dacă Mihail poartă la brîu sabia războiului împotriva forţelor malefice, Gavriil este cel care are misiunea de a binevesti. El apare şi în Vechiul Testament cînd îi dezvăluie proorocului Daniel o vedenie: ,,Şi cînd eu, Daniel, am văzut vedenia şi m-am străduit să o înţeleg, iată că atunci a stat cineva înaintea mea cu chip de om. Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: ,,Gavriile, tîlcuieşte celui de acolo vedenia“ (Daniel 8, 15-16). Tot el i se arată preotului Zaharia pentru a-l anunţa naşterea lui Ioan Botezătorul. ,,Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stînd de-a dreapta altarului tămîierii. Şi văzîndu-l Zaharia, s-a tulburat şi frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan“ (Luca 1, 11-13). De asemenea, joacă un rol important în episodul Bunei Vestiri cînd o anunţă pe Fecioara Maria că îl va naşte pe Iisus prin puterea Duhului Sfînt. ,,Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David: iar numele Fecioarei era Maria. Şi intrînd îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei! Iar ea, văzîndu-l, s-a tulburat de cuvîntul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pîntece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da lui tronul lui David, părintele Său…“ (Luca 1, 26-32).

Regăsirea adevăratului sens al vieţii
,,Religiile sînt codificări ale evenimentelor care se petrec în teritoriul sacrului. Religia umple spaţiul gol din momentul Zero, neabordat de ştiinţe, oferind un răspuns codificat, în mare parte acoperit de simboluri, la marile întrebări pe care şi le pune omul. Ar fi absurd să afirmăm astăzi că doctrinele religiilor sînt în întregime inoperante pentru om. Sînt acţiuni concrete realizate prin religie- vindecări, regăsiri spirituale, pacificări umane şi sociale- sînt multe norme morale valabile pentru orice tip de societate, sînt expuse unele adevăruri care pot fi susţinute cu rigorile ştiinţei. Există o certă şi surprinzătoare paralelă între concluziile fizicii moderne referitoare la interacţiunea dintre parte şi întreg în cadrul unităţii materiei, la existenţa unei ,,mind of univers“, şi ideea centrală a religiei privind existenţa unei Inteligenţe primordiale, care străbate întregul existent. Interacţiunile dintre diversele entităţi descrise de religii pot fi uşor înţelese ca exprimări simbolice ale unor interacţiuni de cîmpuri energetice şi informaţionale. Iisus Hristos este o entitate ambivalentă: om şi Dumnezeu în acelaşi timp. Prin această calitate devine intermediarul între om şi Dumnezeu. Prin om devine credibil. Prin Dumnezeu obţine puterea de a-i proteja pe oameni, de a le fi scut, liman şi salvare. Este modelui; arhetipul originar şi unic ce trebuie urmat. De aceea, toate cuvintele lui devin imperative pentru oameni“ spune Dumitru Constantin Dulcan. Regăsirea adevăratului sens al vieţii este pacea şi iubirea între oameni prin Iisus Hristos Domnul, iar îngerii slujesc acestui scop. Nu suntem singuri în acest cerc: Sfînta Treime, Maica Domnului, îngerii şi sfinţii, apoi cei care au triumfat în lupta împotriva răului şi ne privesc deja din cer- sfinţii şi, în cele din urmă, noi, cei care avem o luptă acerbă de dus pe pămînt şi nu este deloc uşoară. Renunţarea la ură şi iubirea lui Dumnezeu este regăsirea adevăratului sens al vieţii. (Ştefan BOTORAN)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anunt mediu Salco Serv

 

     SC SALCO SERV SA Fagaras, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatea de colectare ,transport si depozitare a deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special,desfasurata in comuna Sinca cu satele apartinatoare:Sinca, Valcea, Ohaba,Persani,Sercaita, Bucium; pentru deschiderea unui centru de colectare deseuri nepericuloase (hartie si carton, PET, sticla, metal si ambalaje din lemn); pentru activitatea de colectare deseuri periculoase (DEEE-uri) si pentru activitatea de demontarea si dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;pentru amplasare statie mobila de carburanti(motorina),activitati desfasurate in incinta societatii SC SALCO SERV SA.
     Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, pe toata perioada derularii procedurii.

BUSINESS CHALLENGE - FOR ENTREPRENEURS ONLY?

În ediţia tipărită

Tinerii făgărăseni nu cunosc însemnele nationale

 

     Însemnele sau simbolurile naţionale, aşa cum arată art. 12 din Constituţia României sînt:
Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
Imnul naţional al României este ,,Deşteaptă-te române”.
Stema ţării şi sigiliul statului sînt stabilite prin legi organice
     Pentru tinerii făgărăşeni, însemnele naţionale reprezintă o întrebare grea la care prea puţini au putut răspunde. În schimb făgărăşenii trecuţi de prima tinereţe sau persoanele vîrstnice se mîndresc cu simbolurile naţionale şi le cunosc semnificaţia.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 627 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

5.JPG

Cartea

Informatii utile

FaceBook

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 775
Număr afişări conţinut : 4316309

Horoscop zilnicZiare